Om Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) verkar för att uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor. TRF arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) inom Stockholms läns landsting.

Vi bidrar till regionens utveckling. Tillsammans med TRN ansvarar TRF för att förverkliga vision och inriktning enligt den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. RUFS 2010 har visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Komplexa frågor hanteras bäst i samarbete. För att synen på regional utveckling ska bli gemensam samverkar TRF med kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. Utvecklingsplaneringen grundas på ett kvalificerat underlag som tas fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. 

Utvecklingen av Stockholmsregionen kräver en långsiktig planering och samordning. Tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) och ansvarar för regionplaneringen och de regionala tillväxt- och utvecklingsfrågorna inom landstinget med stöd av tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF).

Tillväxt- och regionplanenämnden har i uppdrag att svara för frågor om miljö, naturvård, glesbygd, skärgård och energi. Nämnden ska också bevaka och ta initiativ i strukturfrågor både vad gäller Stockholms län och hela Mälardalen. Vidare ska utskottet bevaka och ta initiativ i frågor som rör landstingets internationella samarbete vad gäller bland annat regional utveckling.

TRF samarbetar nära med länets 26 kommuner, Kommunförbundet, olika statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.