Använd kompetensen! Om mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Använd kompetensen! Om mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Denna rapport handlar om mångfaldsfrågan i Stockholmsregionen, med utblickar
mot Sverige och den internationella forskningen.

Innebörden av ”mångfald” är i sig en omdiskuterad fråga. Rapportens utgångspunkt och begreppsbestämningen finns att att läsa om i rapporten. Fokus är särskilt frågan om mångfaldens etniska dimension, även om referenser till t.ex. jämställdhet och ålder i sammansättningen av arbetskraften på arbetsmarknaden eller på arbetsplatser kan förekomma.

Arbetsmaterial som tagits fram som rapporten grundar sig på. Läs även:

2010:1 Vad händer?
2011:1 Hur ser det ut?
2011:2 Vad vet vi?
2011:4 Vad gör vi?