Kalendarium

 

Nästa seminarium

den 12 november 2015 - Demografiskt seminarium Befolkningsprognos -2024/2050

Den osäkra framtiden 1995:5 och Den osäkra prognosen 2015

 
Tid: Torsdagen den 12 november, kl. 13:00-16:00
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand
Arrangör: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kontaktperson: Ulla Moberg (08-123 144 85, ulla.moberg@sll.se)

 

Preliminärt program:

• Asylinvandringen: Migrationsverkets kortsiktiga prognoser

• Riksprognosen med fokus på migration

• Fruktsamheten i Stockholms län

• Dödligheten i Stockholms län

• På egna ben. Ungas flytt hemifrån

• Prognoserna 2015-2024/50 på läns-, plan- och basområdesnivå

• Insamlingen av bostadsbyggnadsplaner och uppgiftslämnarbördan

• Den nya hushållsstatistiken


År 1995 publicerade kontoret en rapport med titeln ”Den osäkra framtiden. Tre scenarier för Stockholmsregionen 1995-2030”. I den kan man läsa under rubriken ”Rejäl befolkningstillväxt”:

”Inrikes går flyttströmmarna mot de dynamiska storstadsområdena. Inflyttningen till länet ligger på 4 000 netto årligen. Det ger en fortsatt befolkningstillväxt om cirka 20 000 per år, och en total folkmängd på 2,4 miljoner år 2030. År 2009 har Stockholmsregionen för första gången över två miljoner invånare. Antalet utländska medborgare fortsätter att vara konstant (tio procent). Försörjningsbördan ökar på grund av den höga fruktsamheten. Andelen barn och personer över 65 år blir allt större. Allt fler studerar under längre tid, och under flera perioder i sitt liv. Det innebär att de yrkesverksamma måste försörja allt flera.”

Årets nya prognos speglar mer än någonsin ”Den osäkra framtiden”. Åren 2016 och 2017 prognosticeras totala invandringen till Sverige bli över 170 000 per år under dessa två år, baserat på Migrationsverkets planer för asylinvandringen.  Migrationsverkets planer avser de närmaste två åren och prognoserna för asylsökande revideras flera gånger årligen. I övrigt sträcker sig beräkningarna fram tom 2019 men det poängteras att de är mycket osäkra. I den Verksamhets- och utgiftsprognos som publicerades i juli 2015 har planerna reviderats ner och en fortsatt nedgång förväntas på grund av att fler länder i Europa tar emot flyktingar. Detta underlag används för prognoser/antaganden för den totala invandringen till Sverige i Riksprognosen.

Samtidigt sjunker Stockholms läns andel av invandringen, som historiskt legat på ca 30 procent. Immigrationen har hoppat till lite i ett fåtal kommuner, baserat på det preliminära halvårsutfallet för 2015 men f.ö. har den i princip stått stilla jämfört med förra året. Färre syrier har till exempel kommit hit. Utvandringen har däremot ökat betydligt mer; städningen spelar en viss roll men betyder inte allt, till exempel så utmärker sig vissa kommuner med höga generella utvandringsrisker.

Utflyttningen från länet har ökat, i alla åldrar, och i synnerhet bland 0-40 år där de traditionellt flyttbenägna unga vuxna och barnfamiljerna finns. Från att ha varit en ganska måttlig nivåökning under ett antal månader så ökade den mer påtagligt under sommaren. Och som om inte det vore nog så verkar också fruktsamheten sjunka bland kvinnor i barnafödande åldrar i vissa grupper; därmed beräknas det totala födelsenettot sjunka.

Sammantaget innebär det att prognosen för 31/12 2015 justeras ner med ca 10 000-12 000 personer, från 2 242 000 för ett år sedan, till 2 230 000; ökningen beräknas bli ca 30 000-32 000 under kalenderåret. Inom prognosperioden 2015-2024 förväntas befolkningstillväxten åter öka och vara tillbaka på samma totalnivå som tidigare mot slutet av perioden. Långsiktigt innebär emellertid detta en press nedåt på tillväxten.


Medverkande (preliminärt):


Christina Eklöf, Migrationsverket

Enheten för befolkningsstatistik har gjort läns-, kommun- och basområdesprognoserna och presenterar också den nya hushållsstatistiken

Enheten för byggande, bostäder och fastigheter har samlat in bostadsbyggnadsplanerna

Prognosinstitutet (PI) har analyserat fruktsamhet och mortalitet och ungas flytt hemifrån

 

Vi bjuder på kaffe och någonting till om du anmäler dig senast onsdag 4/11 2015

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna!  

Ulla Moberg