Mark, vatten och grönområden

Stockholmsregionen är en grön storstadsregion med rika vattenresurser. I Stockholms län är det inte långt mellan stad och natur. Den storstadsnära naturen är mycket viktig för människors välbefinnande och för regionens biologiska mångfald. Här finns också en storstadsnära landsbygd som, liksom i andra storstadsregioner, är under hårt förändringstryck.

Kommungränser delar regionen i teorin, men i praktiken hänger länet samman i mark- och vattenområden. Åtgärder i en kommuns mark- och vattenanvändning påverkar angränsande kommuner. Det är därför viktigt med ett utvecklat regionalt samarbete.

Tillväxt- och regionplaneförvatlningen verkar samordnande för att skapa en samsyn och ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete i mark- och vattenfrågor. Vi arbetar för att utveckla, skydda och ta tillvara den storstadsnära naturen och tar fram kunskapsunderlag för den regionala grön- och blåstrukturen. Ett forskningsanknutet arbetssätt bidrar till att utveckla metoder för att göra insatser för regionens natur- och kulturmiljövård.