Persontransporter

Bilen dominerar

Nästan fem miljoner resor görs inom Stockholms län en typisk vardag. Bil är det vanligaste färdsättet. Knappt hälften av alla resor i regionen, inklusive gång- och cykelresor, görs med bil. Kollektivtrafikresandet är dock markant högre i regionen än i övriga landet. Var fjärde resa i Stockholms län sker med kollektiva färdmedel. Långpendlingen ökar kraftigt och det största pendlingsflödet över länsgränsen går från Uppsala till Stockholm.

Fullt i kollektivtrafiken

I rusningstid är kapaciteten fullt utnyttjad i spårsystemen. Idag gör kapacitetsbristen det inte möjligt att köra fler tåg under de timmar som belastningen är högst. Trängseln på spåren gör systemet sårbart och ökar risken för förseningar. De samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar uppskattas till 6-7 miljarder kronor varje år. Kvinnor utnyttjar kollektivtrafik mer än män och drabbas därför hårdare än män av kollektivtrafikens brister.

Projekt för ökad tillgänglighet

Många aktörer i regionen arbetar gemensamt för att åtgärda bristerna i transportsystemet. Kraftsamling Mälardalen är ett samverkansprojekt mellan Banverket, SJ och SL som syftar till att halvera förseningarna i regionen till 2010. I projektet En bättre sits har ett antal parter och politiker i Stockholm-Mälarregionen kommit överens om gemensamma prioriteringar för infrastrukturplaneringen.