Projektbeskrivning, i korthet

 

Arlanda är mycket viktig för landets och regionens utveckling. Stockholm–Arlanda–Uppsala är en av landets viktigaste korridorer med växande pendling och efterfrågan på mark för etablering av nya verksamheter.

Kollektivtrafiken Stockholm–Uppsala har komplexa och svårplanerbara förutsättningar.

Kommunerna vill skapa goda förutsättningar för näringslivet genom att utnyttja det goda läget utan att skapa en svår lokal trafiksituation med onödiga volymer vägtrafik.

I projektet stöds olika insatser och samverkan mellan de som ansvarar för åtgärder som behövs inom trafiksystemet och samhället i övrigt såsom;

-kartläggning dels av företagens och näringslivsklustrens behov av tillgänglighet och dels av behoven inom kollektivtrafiken.

-klarläggande av behovsbilden för användningen av Ostkustbanan Stockholm-Arlanda idag och i framtiden, utarbetande av strategier för tågtrafikeringen så att infrastrukturen kan utnyttjas effektivare på kort sikt och få stabilare utvecklingsförutsättningar på lång sikt, och framtagande av en strategi för hur spårinfrastrukturen i korridoren ska förbättras långsiktigt.

-utveckling av trafikeringen med pendeltåg med inriktningen att SLs pendeltågstrafik förlängs via Arlanda till Uppsala.