Följeforskning SATSA

Förvaltningsmyndigheten för den Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket – har förordat att följeforskning ska ske för SATSA-projektet.

EU-kommissionen har lyft fram följeforskningsinsatser framför traditionell utvärdering för att understödja erfarenhetsspridning och projektutförande under och efter projekttiden.

Syftet med följeforskningen är att säkra lärandet under genomförandet av projektet och att fungera som ett stöd till projektledningen under hela perioden. Genom att göra iakttagelser, dokumentera och kontinuerligt återföra detta till projektledning, samordningsgrupp och styrgrupp ska följeforskningen bidra till att satsningen utvecklas i riktning mot uppsatta mål och indikatorer.

Följeforskning SATSA II

Ramböll Management Consulting har varit följeforskare i SATSA II-projektet.

Rambölls utvärdering har till syfte att identifiera och summera projektets erfarenheter, lärdomar och resultat. Fokus har satts speciellt på att fånga upp lärdomar inför framtida samverkansprojekt.

Sammanfattande slutsatser och lärdomar SATSA II